Postovi iz kategorije 'Italijanski jezik'Attualità-La Pasqua


Attualità-La Pasqua

La Pasqua, insieme al Natale, è la festa religiosa più importante in Italia. La data della Pasqua è variabile ma si festeggia sempre in primavera, di domenica. Questa festività celebra la risurrezione (=uskrsnuće) del Gesù Cristo che è avvenuta (avvenire=dogoditi se) nel terzo giorno dopo la sua morte in croce. In Italia esiste il provverbio […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2013
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Il Passato prossimo


Il Passato prossimo

Il Passato prossimo (=blisko prošlo vreme) gradi se od prezenta pomoćnog glagola essere/avere i participa prošlog (=il participio passato) glavnog glagolaOznačava svršenu prošlu radnju koja se odvijala u određeno vreme u prošlosti. Es. Due anni fa sono andato/a in Italia. Particip prošli (participio passato) gradi se na sledeći način: Kod glagola 1.konjugacije odbije se nastavak […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.04.2013
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Italijanski 1/1a unità 1, 2, 3


Italijanski 1/1a   unità 1, 2, 3

ITALIJANSKI JEZIK 1 /1a UNITA’  1 PRAVILA ZA IZGOVOR CA CO CU  ka ko ku                    carta,Marco,cultura GA GO GU  ga go gu                    gatto, gola, gusto CI CE    ći će                                ciclo,cena GI GE    đi đe                               giro , gente CIA CIO CIU   ća ćo ću               ciao, cioccolato, ciuffo GIA GIO GIU đa đo đu                giardino, giorno, Giulia […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.12.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Pozajmljenice


Pozajmljenice

Pozajmljenice su reči stranog porekla koje su ušle u jezik usled direktnog ili indirektnog kontakta (ekonomski, socijalni, politički, kulturni) između dva naroda. Italijanski jezik, čije reči uglavnom vode poreklo iz latinskog, u toku poslednjih decenija svog razvoja znatno je obogaćen velikim brojem pozajmljenica (prestiti) iz engleskog, francuskog, španskog i drugih jezika. Razlikujemo dve vrste ovakvih […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.12.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Šta je leksika?


Šta je leksika?

Leksika je skup reči koji čini jedan jezik i koji varira u okvirima tog jezika. U ovom dinamičnom sistemu reči se neprestano rađaju, umiru da bi se opet rodile sa novim značenjima, ulaze u jedan jezik iz drugog itd. Formiranje leksike je proces koji se ne završava, a današnji izgled našeg rečnika dugujemo neprestanom razvijanju […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.12.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Šta je gramatika?


Šta je gramatika?

Gramatika je nauka koja opisuje strukturu jezika, utvrđujući njegove glasovne, obličke, tvorbene i rečenične osobine. Gramatika se obično deli na fonetiku (sa fonologijom), tj. na nauku o glasovima, na morfologiju – nauku o oblicima reči, na tvorbu reči – nauku o nastanku novih reči i na sintaksu – nauku o rečenici. Kao takva, gramatika je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.12.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Unità 2 italijanski 1-1a


Unità 2 italijanski 1-1a

UNITA’  2 Sadašnje vreme  (Presente indicativo) Pravilni glagoli I konjugacija                       II konjugacija                      III konjugacija Io      parlo                                     prendo                              dormo                     finisco Tu     parli                                      prendi                               dormi                        finisci Lui/lei parla                                  prende                             dorme                       finisce Lei Noi   parliamo                              prendiamo                        dormiamo              finiamo Voi   parlate                                 prendete                            dormite                  finite Loro parlano                                prendono                           dormono               finiscono Nepravilni glagoli stare                                            andare                                           fare sto    stiamo                                 vado    andiamo                  faccio             […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.12.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE


PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE

PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE (alcuni verbi più frequenti) accendere – acceso (a) aprire-  aperto (a) bere-  bevuto  (a) chiedere-  chiesto (a) chiudere-  chiuso  (a) cogliere-  colto  (a) correre-   corso  (a) cuocere-  cotto  (a) decidere- deciso  (a) dire-   detto  (a) essere-  stato  (e) fare –  fatto  (a) leggere-  letto  (a) mettere-  messo  (a) mordere-  morso  (a) morire-  […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.11.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

Unità 1 italijanski 1-1a


Unità 1 italijanski 1-1a

JEDNINA I MNOŽINA IMENICA Imenice  u italijanskom jeziku mogu biti muškog i ženskog roda. imenice muškog roda                                        imenice ženskog roda jednina                      množina                            jednina                množina ragazzo                     ragazzi                               ragazza               ragazze padre                        padri                                   madre                 madri nemamo pravilo po kome određujemo rod imanicama koje se završavaju na-E. One mogu biti ili muškog ili ženskog roda, a rod proveravamo u […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.11.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.

PASSATO PROSSIMO


PASSATO PROSSIMO

Prošlo vreme  (passato prossimo)   Perfekat je složeni glagolski oblik i gradi se od pomoćnih glagola essere ili avere i participa prošlog: Prošli particip pravilnih glagola: I konjugacija    parl – are   + ATO      PARLATO II kojugacija     vend – ere  + UTO     VENDUTO III  kojugacija   dorm – ire  +ITO       DORMITO fin – ire      +ITO       FINITO Sa […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.10.2012
Svrstano u: Italijanski jezik | Nema komentara
Bez oznaka.