Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Translacija


Translacija

Translacije, simetrije i rotacije su sve primeri izometrijskih transformacija koje ste učili u osnovnoj školi. Ovde ćemo samo formalizovati definicije translacije i rotacije. Šta čini transformaciju izometrijskom? Gurnite svoju svesku da klizne po stolu. Sipajte sok iz konzerve u visoku čašu. Kakve veze imaju ove radnje sa transformacijama? Transformacija je funkcija koja preslkiava neke tačke […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Jedinični vektor i razlaganje vetora


Jedinični vektor i razlaganje vetora

Jedinični vektor je vektor proizvoljnog pravca i smera čiji je intenzitet jedan. Po dogovoru, jedinični vektor u pravcu i smeru x ose se označava sa , a u pravcu i smeru y ose sa . Dakle, važi: Jedinični vektori koordinatnog sistema se mogu koristiti za predstavljanje proizvoljnog vektora na jedinstven način. U trodimenzionalnom prostoru, za […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Употреба српске ћирилице на рачунарима


Употреба српске ћирилице на рачунарима

Велика је разлика у изгледу текста који је писан руском варијантом слова (горњи део) и нашом, српском варијантом. На слици: фонт Ресавска можете преузети ОВДЕ Детаљније


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Množenje vektora skalarom


Množenje vektora skalarom

Kada radimo sa vektorima, uključene su dve vrste veličina. Prva je vektor, koji ima i intenzitet i pravac, i smer. Druga je skalar. Skalari su samo brojevi. Intenzitet vektora je skalar. Vektor se može pomnožiti brojem. Taj broj nazivamo skalarom. Proizvod vektora  i skalara k je vektor koji oznčavamo sa . On ima isti pravac […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Oduzimanje vektora i primene


Oduzimanje vektora i primene

Kao što vam je već poznato, Kada oduzimamo vektore, u stvari sabiramo negativne vektore. Negativan vektor ima isti pravac i intenzitet, a suprotan smer od originalnog vektora. Da bi oduzeli dva vektora, koristićemo metode za sabiranje – metodu paralelograma ili nadovezivanja, samo što ćemo umesto da sabiramo vektore  i , sabirati vektore  i . Primer […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Sabiranje vektora


Sabiranje vektora

Zbir dva ili više vektora se naziva rezultanta. Postoje dve metode koje možemo koristiti da bi našli rezultantu: metoda nadovezivanja i metoda paralelograma. Metoda nadovezivanja: Da bismo koristili metodu nadovezivanja, crtamo vektore jedan na drugi tako što u krajnjoj tački prvog vektora postavimo početnu tačku drugog vektora. Onda, nacrtamo rezultantu tako što povežemo početnu tačku […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Vektori


Vektori

Zamislite dva jedrenjaka. Mogli bismo ih predstaviti pomoću tačaka, a njihovo rastojanje jednom duži. Međutim, u realnoj situaciji, te veličine (pozicija jedrenjaka i njihovo rastojanje) zavise od još nekih faktora, kao što su njihova brzina, pravac i smer u kome se kreću, kao i pravac, smer i brzina vetra. Potreban nam je novi matematički alat […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Algebarske osobine realnih brojeva


Algebarske osobine realnih brojeva

Algebarske osobine nam pomažu da rešavamo računske zadatke. Primetite kako neke od njih važe i za množenje i za sabiranje. Osobina Primeri Komutativnost Asocijativnost Neutral Inverz Distributivnost Iz osobine inverza za sabiranje imamo pojavu oduzimanja i suprotnog broja. Iz osobine inverza za množenje, dobijamo deljenje i recipročne vrednosti. Primer 1: Koja osobina je upotrebljena u […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Poređenje realnih brojeva


Poređenje realnih brojeva

Realni brojevi se mogu poređati od najmanjeg do najvećeg, bez obzira na to u kom obliku su prikazani. Najjednostavniji način da to uradite je da ih sve pretvorite u decimalne brojeve. Primer 1: Prikazati brojeve 0,6; 5/6 i √3 na brojevnoj pravoj. Rešenje: Jedan od načina poređenja brojeva je njihovo ucrtavanje na brojevnoj pravoj. Da […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Skup realnih brojeva i njegovi podskupovi


Skup realnih brojeva i njegovi podskupovi

Postoji nekoliko vrsta brojeva. Do sada ste se verovatno dobro upoznali sa razlomcima, decimalnim brojevima, celim brojevima, pa i korenima. Svi ovi brojevi pripadaju skupu realnih brojeva. Postoje dve velike vrste brojeva: realni i kompleksni brojevi. O kompleksnima ćemo učiti negde na kraju ove školske godine. Ime skupa Objašnjenje Oznaka Primeri Realni brojevi Svi brojevi […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.